Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat T-granulat 1kg

NDI T GRANULAT je sredstvo za opštu dezinfekciju (baktericid, fungicid). Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat T-granulat je dezinfekciono sredstvo, koje se koristi u javnoj higijeni za dezinfekciju površina, opreme i ambalaže. Dezinfekcija se vrši u objektima škola, ugostiteljstvu i hotelijerstvu, veterini, stočarstvu i živinarstvu, kao i za dezinfekciju vode u bazenima i vode za piće u cisternama i bunarima.

100 g granulata sadrži:

  • 100 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata

Opšta dezinfekcija predmeta i površina
Uglavnom se opšta dezinfekcija vrši sa 0,02% rastvoromT-GRANULAT-a, koji sadrži oko 110 mg aktivnog hlora po litri vode (1 g T-GRANULAT-a u 5 litara vode) i stabilan je 8 sati. Radi boljeg efekta čišćenja, može se kombinovati sa anjonskim i nejonskim surfaktantima, bilo ručno, bilo u mašinama za pranje posuđa.U prehrambenoj industriji posle detaljnog pranja, vrši se još jedna dezinfekcija sa 0,02% rastvorom T-GRANULAT-a. Posle dezinfekcije, ispiranje nije potrebno.
Načini dezinfekcije
– Dezinfekcija uranjanjem u 0,02% rastvoru
Kod pribora za jelo i piće u ugostiteljstvu i ostalih predmeta, vrši se uranjanjem u trajanju od pet minuta. Kod bolničkih posteljina, peškira, pidžama uranjanjem ili u mašinama za pranje veša u trajanju od 2 sata.
– Dezinfekcija brisanjem i prskanjem sa 0,02% rastvorom
Dezinfekcija podova, zidova, stolova, opreme, transportnih sredstava itd. vrši se višestrukim prebrisavanjem ili prskanjem, bez ispiranja. Kod jake kontaminiranosti upotrebljavati 0,04% rastvor.
– Dezinfekcija kod poplava vrši se sa 0,04% rastvorom.
Dezinfekcija u veterini, stočarstvu i živinarstvu
Dezinfekcija se vrši sa 0,02% rastvorom prebrisavanjem, prskanjem ili potapanjem opreme i instrumenata, hranilica, pojilica.
Dezinfekcija fekalija, zemljanih podova u skladištima, stajama, zaraženih površina, karantina i dez. barijera vrši se sa 0,04% rastvorom.
Dezinfekcija vode za piće
Za dezinfekciju vode u cisternama, bunarima, rezervoarima na vozovima ili brodovima, dodaje se 2 g T-GRANULAT-a na m³ vode. Voda je pogodna za piće nakon 15-30 min.
Superhlorisanje bunara, bazena i izvora, vrši se sa 20 g T-GRANULAT-a na 1 m³ vode u trajanju od 2 sata i pije se tek nakon merenja slobodnog aktivnog hlora, koji treba da je u granici od 0,3-0,5 mg hlora/l.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se za oko 5 minuta.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-469/2010-03

PE boca od 1 kg (kataloški broj: 6)