Quick Jav Tablete 400g

Tablete za dezinfekciju vode u bazenima

QUICK JAV TABLETE prečnika 20 mm/3 g, su sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima, zaštitu kupača od zaraznih bolesti, dezinfekcija vode za piće u cisternama i bunarima, šok hlor tretman vode.

100 g tableta sadrži:

  • 100 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata

Dezinfekcija vode u bazenima
Šok hlor tretman vode: Kod prvog punjenja bazena za kupanje sa vodom, mora se izvršiti šok hlor tretman vode sa povećanom količinom Quick Jav tableata (Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat) u količini od 3 tablete (15 g)/1 m³ vode. U plastičnu posudu sipati toplu vodu i rastvoriti Quick Jav tablete.
Pripremljeni rastvor sipati na više mesta, po bazenu. Šok hlor tretman vršiti uveče, kad nema kupača. Nakon šok hlor tretmana, potrebno je održavati optimalan kvalitet vode sa 1 tabletom na 1 m³ vode, dnevno. Osnovni preduslov je da pH vode u bazenu bude od 7,2-7,6. Kupanje početi sutradan, kada se merenjem ustanovi da je nivo hlora ispod 1 mg/l.

Dezinfekcija vode za piće
Za dezinfekciju vode u cisternama i bunarima, dodaje se 1 tableta na m³ vode. Voda je pogodna za piće nakon 15-30 minuta.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se za oko 5 minuta.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-467/2010-03

PE boca od 400 g